Regulamin

§1. Definicje ogólne

 1. Regulamin ‚Użytkownika’ określa zasady korzystania z usług grupy ‚Meganetwork’ przez osoby fizyczne zwane dalej ‚Użytkownikiem’.
 2. Marka ‚Meganetwork’ jest grupą usług i platform internetowych, w skład której wchodzi serwis ‚megaserwer.pl’ i wszystkie subdomeny w adresie internetowym ‚megaserwer.pl’, będące jedną ze stron niniejszego Regulaminu.
 3. ‚Użytkownik’ to osoba fizyczna korzystająca z serwisów grupy ‚Meganetwork’, będący jedną ze stron niniejszego Regulaminu.
 4. Autorem regulaminu jest marka ‚Meganetwork’, reprezentowana przez Piotra Grzegorzewskiego, z siedzibą w Warszawie, (adres korespondencyjny: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa), prowadzącego działalność gospodarczą o numerze identyfikacji podatkowej 5212940779 z siedzibą w Warszawie (adres rejestracji firmy: Sarmacka 22/20, 02-972 Warszawa).

§2. Postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin został stworzony w oparciu o wymagania przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. ‚Użytkownik’ zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu a dalsze korzystanie z serwisu grupy ‚Meganetwork’ oznacza jego akceptację i zrozumienie.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej bezpłatnie a dostęp do niego jest łatwy z każdego z serwisu należącego do ‚Meganetwork’.
 4. Korzystanie z serwisów ‚Meganetwork’ jest dobrowolne a prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług ujęte są wyczerpująco w niniejszym Regulaminie.
 5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

§3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Korzystanie z serwisu ‚megaserwer.pl’ wymaga rejestracji konta.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony w momencie potwierdzenia dodania oferty pracy przez ‚Użytkownika’.
 3. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych gromadzonych podczas rejestracji, ujęte są szczegółowo w Polityce Prywatności, znajdującej się pod adresem: https://megaserwer.pl/polityka-prywatnosci/

§4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 2. Rozwiązanie umowy przez ‚Użytkownika’ następuje poprzez usunięcie usług ręcznie lub przez przedstawiciela ‚Meganetwork’ na prośbę ‚Użytkownika’.
 3. ‚Meganetwork’ zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta ‚Użytkownika’, jeśli działania zostały uznane za szkodliwe dla funkcjonowania serwisu pod względem treści, bezpieczeństwa, lub niezgodne z treścią Regulaminu.

§5. Płatności i opłaty.

 1. Usługi serwisu ‚Meganetwork’ są płatne.

§6. Obowiązki ‚Użytkownika’.

 1. ‚Użytkownik’ dołoży wszelkich starań aby udostępniana przez niego treść, w ramach użyczonej mu przestrzeni dyskowej, nie naruszała godności i wszelkich praw osób trzecich.
 2. ‚Użytkownik’ nie będzie rościł praw, gdy dane zostaną utracone z powodu nieprawidłowości działania serwisów z winy dostawcy hostingu.
 3. ‚Użytkownik’ zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 4. ‚Użytkownik’ po wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości email, zezwala na otrzymywanie informacji autopromocyjnych i handlowych, dostarczanych przez „Meganetwork’ drogą elektroniczną.
 5. ‚Użytkownik’ będzie przestrzegał kultury w internecie oraz nie będzie umieszczał treści pornograficznych lub obraźliwych.

§7. Obowiązki ‚Meganetwork’.

 1. ‚Meganetwork’ ma prawo do weryfikacji i edycji danych znajdujących się w Profilu Użytkownika.
 2. ‚Meganetwork’ dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone były nieprzerwane i na najwyższym poziomie.
 3. ‚Meganetwork’ nie ponosi odpowiedzialności za treści i emisję danych ‚Użytkownika’ w ramach udostępnionej mu przestrzeni dyskowej.
 4. ‚Meganetwork’ zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zaprzestania działalności.
 5. ‚Meganetwork’ zobowiązuje się do utrzymania bezpieczeństwa przesyłanych danych a także do odpowiedniej jakości kodu i prawidłowego działania serwisu w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.
 6. ‚Meganetwork’ nie ma wpływu na działanie serwisów podczas awarii technicznych dostawcy usług hostingowych i na ataki na zewnętrzne serwery.
 7. ‚Meganetwork’ ma prawo posłużyć się adresem email ‚Użytkownika’ w celu bezpośredniego kontaktu z nim, lecz nie w charakterze promocyjnym i marketingowym.

§8. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie uwagi związane ze świadczonymi usługami przez ‚Meganetwork’ należy zgłaszać na adres elektroniczny admin@megaserwer.pl
 2. ‚Meganetwork’ zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do poinformowania ‚Użytkowników’ o tym zdarzeniu drogą elektroniczną.
 3. W przypadku braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, ‚Użytkownik’ powinien niezwłocznie zgłosić prośbę usunięcia konta na adres email: admin@megaserwer.pl celem usunięcia danych.
 4. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między ‚Meganetwork’ i ‚Użytkownikiem’ rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Niniejszy ‚Regulamin’ w obecnej formie zaczął obowiązywać od dnia 23 Luty 2019 roku.